Питання до державного комплексного екзамену для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ ) (КНЕУ) Шпори

Тема Питання до державного комплексного екзамену для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ ) (КНЕУ) Шпори
Предмет Разное
Вид работы Разное
Год написания 2014
Оглавление 1. Сутність, необхідність і зміст менеджменту, характеристика його основних видів. 4
2. Особливості управлінської діяльності. Типи менеджерів та вимоги до них. 5
3. Еволюція наукового менеджменту, характеристика основних етапів його розвитку. 6
4. Основні положення сучасної системи поглядів на менеджмент. 7
5. Сутність та характеристика принципів управління. 8
6. Сутність і класифікація методів управління. 9
7. Влада та особистий вплив в управлінні. Джерела влади менеджерів. 10
8. Зміст основних концепцій лідерства. 11
9. Сутність та особливості основних стилів лідерства. 12
10. Сутність та роль конфлікту в діяльності організації. 13
11. Порядок дій менеджерів по управління конфліктами. 14
12. Методи управління конфліктами. 15
13. Ділові переговори: сутність, види, порядок підготовки і проведення. 16
14. Фінансовий менеджмент у системі організації. 17
15. Властивості організації як об'єкта управління. 18
16. Організаційні форми підприємств в Україні. 19
17. Типи бюрократичних структур управління організацією, їх особливості. 20
18. Типи адаптивних структур управління організацією, їх переваги і недоліки. 21
19. Порядок і принципи проектування організаційних структур управління. 22
20. Елементи проектування організаційних структур управління. 23
21. Зміст процесу прийняття рішень в організації. 24
22. Методи прийняття управлінських рішень. 25
23. Операційний менеджмент у системі організації. 26
24. Оперативне управління виробництвом. 27
25. Типи об'єднань підприємств в Україні, їх характеристика. 28
26. Типи і особливості діяльності господарських товариств. 29
27. Система управління персоналом організації. 30
28. Інноваційний менеджмент у системі організації 31
29. Організація управління виробничою інфраструктурою підприємства. 32
30. Маркетинговий менеджмент у системі організації. 33
31. Показники ефективності організаційної структури управління підприємством. 34
32. Сутність і роль операційного менеджменту в системі управління організації. 35
33. Принципи операційного менеджменту 36
34. Функції операційного менеджменту 37
35. Методи операційного менеджменту 38
36. Особливості та властивості операційної системи 39
37. Складові операційної системи 40
38. Класифікаційні підходи до операційних систем. 41
39. Поняття операційної діяльності підприємства. 42
40. Типи операційних процесів, їх ознаки. 43
41. Організація операційного процесу у просторі і часі. 44
42. Поняття, структура та тривалість операційного циклу. 45
43. Сутність, цілі та етапи проектування операційної системи. 46
44. Прийняття рішень з просторової організації підприємства. 47
45. Функції оперативного управління операційною діяльністю. 48
46. Роль і завдання управління матеріальними ресурсами і запасами. 49
47. Методи управління запасами 50
48. Поняття, значення та фактори забезпечення якості товарів і послуг. 51
49. Показники якості та методи їх оцінки 52
50. Організаційне забезпечення якості продукції підприємства. 53
51. Продуктивність операційної діяльності як основна мета операційного менеджменту. 54
52. Шляхи підвищення продуктивності організацій. 55
53. Роль та функції підсистеми забезпечення операційної діяльності 56
54. Функція планування в операційному менеджменті 57
55. Функція організації в операційному менеджменті. 58
56. Функція контролю в операційному менеджменті. 59
57. Шляхи оптимізації операційного процесу. 60
58. Основні функції диспетчерської служби на підприємстві 61
59. Охарактеризуйте основні показники продуктивності операційної системи. 62
60. Виробнича потужність підприємства. 63
61. Охарактеризуйте технологію управління продуктивністю операційної системи. 64
62. Оцінка та видова класифікація основних фондів. 65
63. Показники ефективності використання основних фондів. 66
64. Структура і нормування оборотних фондів підприємства. 67
65. Нематеріальні активи: сутність, склад, методи оцінки вартості . 68
66. Структура та нормування оборотних коштів. 69
67. Функціонально-елементний склад інвестицій підприємства. 70
68. Визначення обсягу та джерел фінансування реальних інвестицій. 71
69. Організація оплати праці на підприємстві. 72
70. Сучасні форми та системи оплати праці. Безтарифна система. 73
71. Системи участі працівників підприємств у прибутках. Дивідендна політика. 74
72. Витрати та собівартість продукції. Класифікація витрат. 75
73. Управління витратами на підприємстві. Кошторис виробництва. 76
74. Форми фінансової діяльності підприємства. 77
75. Планування фінансової діяльності: сутність, форми, інструменти. 78
76. Сутність і види прибутку. Джерела формування та напрямки використання прибутку. 79
77. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства за допомогою показників. 80
78. Оцінка прибутковості та ділової активності підприємства. 81
79. Фінансова стійкість та платоспроможність підприємства: характеристика і показники оцінки. 82
80. Система показників ефективності діяльності підприємства. 83
81. Чинники зростання ефективності виробництва. 84
82. Комплекс маркетингу та його елементи. 85
83. Комунікаційна політика підприємства. 86
84. Санація (фінансове оздоровлення) суб’єктів господарювання. 87
85. Служба маркетингу підприємства: основні функції та місце в системі управління. 88
86. Державне регулювання цін. Цінова політика підприємства. 89
87. Нормування праці на підприємстві: призначення і функції. 90
88. Характеристика відрядної системи оплати праці. 91
89. Рентабельність підприємства та його продукції. 92
90. Загальна характеристика капіталу і виробничих фондів підприємства. 93
91. Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном. 94
92. Конституційні засади охорони праці в Україні. 95
93. Законодавство України про охорону праці. Закон України «Про охорону праці». 96
94. Гарантії прав працівників на охорону праці, пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. 97
95. Охорона праці жінок, неповнолітніх, інвалідів. 98
96. Обов'язки працівників щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці. 99
97. Відповідальність посадових осіб і працівників за порушення законодавства про охорону праці. 100
98. Стандарти в галузі охорони праці. 101
99. Система державного управління охороною праці в Україні. 102
100. Служба охорони праці підприємства. 103
101. Структура, основні функції і завдання управління охороною праці в організації 104
102. Комісія з питань охорони праці підприємства. Основні завдання та права комісії. 105
103. Регулювання питань охорони праці у колективному договорі. 106
104. Принципи організації та види навчання з питань охорони праці. Інструктажі з питань охорони праці. 107
105. Виробничі травми, професійні захворювання, нещасні випадки виробничого характеру. 108
106. Основні заходи по запобіганню травматизму та професійним захворюванням. 109
107. Контроль за станом повітряного середовища на виробництві. Заходи та засоби попередження забруднення повітря робочої зони. 110
108. Санітарно-гігієнічні умови праці: Повітря робочої зони. 111
109. Санітарно-гігієнічні умови праці: Освітлення виробничих приміщень. 112
110. Санітарно-гігієнічні умови праці: Шум, ультразвук та інфразвук. 113
111. Санітарно-гігієнічні умови праці: Електромагнітні поля та випромінювання радіочастотного діапазону. 114
112. Санітарно-гігієнічні вимоги до планування і розміщення виробничих і допоміжних приміщень 115
113. Основи виробничої безпеки: Основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах. 116
114. Природні загрози та характер їхніх проявів і дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки. 117
115. Промислові аварії, катастрофи та їхні наслідки. Рівні виробничих аварій в залежності від їхнього масштабу 118
116. Техногенні небезпеки та їхні наслідки 119
117. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики. 120
118. Соціальні фактори, що впливають на життя та здоров’я людини 121
119. Психосоціальні наслідки впливу факторів надзвичайних ситуацій. 122
120. Розподіл підприємств, установ та організацій за ступенем ризику їхньої господарської діяльності щодо забезпечення безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 123

Введение
Кол-во страниц 125
Стоимость 420 грн. / 1750 руб.
Номер работы 23332

Заполните форму покупки работы

< предыдущая работа следующая работа >